Adat és süti-kezelésre vonatkozó irányelvek

Kedves Vendégeink! A vészhelyzetre figyelemmel a VOKE Vasutas Művelődési Ház 2020. november 11-től további központi intézkedésig sajnos zárva tart, látogatókat nem fogad! A részletek ITT tekinthető meg!

A VOKE Vasutas Művelődési Ház adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatója

 

1. ADATKEZELŐ

Adatkezelő neve: VOKE Vasutas Művelődési Ház (továbbiakban: Művelődési Ház)
Képviselő: Szentgyörgyváry Péter igazgató
Székhelye és postai címe: 7621 Pécs, Váradi Antal u. 7/2.
Nyilvántartó állami szerv: Budapesti Törvényszék
Felügyeleti szerv: Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület (Rövidített név: VOKE); székhely és postai cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48.
E-mail címe: pvmh@pvmh.hu
Honlapjának címe: www.pvmh.hu
Telefon: +36-72-310-037
Elérhetőség: munkanapokon 8.00-17.00 óra

 

2. ADATKEZELÉSI CÉLOK

 • A Művelődési Ház szolgáltatásai, szerződési feltételeinek és szolgáltatásaink igénybevételéhez szükséges jogi és szakmai kötelezettségek biztosítása;
 • Partnereink kapcsolattartói adatainak kezelése;
 • A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése;
 • Kapcsolatfelvétel elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel;
 • Tájékoztató küldemények továbbítása;
 • Munkavállalók és pályázatok adatainak kezelése;
 • A honlap használatának értékelése, fejlesztése.

 

3. AZ ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ FONTOSABB JOGSZABÁLYOK

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR 6., 13., 14., 15-22., 34. cikk);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

 

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A Művelődési Ház az érintett önkéntes hozzájárulásán alapuló Adatkérő lapon megkért személyes adatok kezelésének jogalapját képeztő tevékenységei az alábbiak:

 • Polgári jogi bérleti szerződésekhez szükséges adatok
 • Helyiséghasználati, eszközbérleti szerződések megkötéséhez szükséges adatok;
 • Pályázati, vagy egyéb forrásokhoz, illetve azok megvalósításához szükséges adatok;
 • a Művelődési Házban működő szervezetek, csoportok azonosíthatóságát, elérhetőségét biztosító adatok;
 • Rendezvények megtartásának engedélyezéséhez szükséges adtok;
 • A Művelődési Házzal munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban állók foglalkoztatásával összefüggő adatok;
 • Önkéntes munkavégzéssel kapcsolatos adatok
 • Közérdekű munkavégzéssel kapcsolatos adatok

 

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő 1 év.
Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje: a szerződés megszűnését követő 5 év.
A számlák jogi kötelezettség miatti megőrzése 8 év (kifizetői adatkezelés), a számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.
A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: a munkaviszony megszűnésétől számított 3 év.

 

6. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA

A Művelődési Ház az adatkezelés megkezdésekor tájékoztatja az érintetteket, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy kötelező. A hozzájárulás megadásához - kellő információn nyugvó - szükséges adatok rendelkezésre bocsátásának elmaradásának esetén tájékoztatja az érintettet ennek következményeiről.  A hozzájáruláson történő adatok körének meghatározásakor a Művelődési Ház minden esetben meggyőződik annak szükségességéről, különös tekintettel a gyermekekre és a fogyatékkal élőkre.
A Művelődési Ház a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.
Műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
Az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök;
 • a Művelődési Ház az általa kezelt személyes adatokról nyilvántartást vezet.

 

7. WEBOLDAL HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI, ADATVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

A Művelődési Ház weboldala (www.pvmh.hu) a működéshez szükséges ún. „cookie”-t – sütit - használ. Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Művelődési Ház weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat.
A cookie-kre vonatkozóan további információkat olvashat a  https://www.pvmh.hu/adat_es_suti_kezelesre_vonatkozo_iranyelvek oldalon.

 

8. A SZEMÉLYES ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE

Személyes adatokat a Művelődési Ház munkavállalói és Balázsné Paizs Judit E.V. kezelhetik, illetve azokat ők jogosultak megismerni a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások és alapelvek tiszteletben tartásával.
A Művelődési Ház nem továbbít külföldre adatot. Amennyiben a Művelődési Ház az Európai Unió tagállamain kívüli országba továbbít személyes adatot, ezt csak abban az esetben teszi, ha a továbbítandó adatok címzettje megfelelő garanciákat nyújtott a Rendeletnek való megfelelés tekintetében.

 

9. SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN ÖNT AZ ALÁBBI JOGOK ILLETIK MEG

tájékoztatáshoz való jog

A Művelődési Ház megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az adatkezelés időtartama alatt az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást a cél megjelölésével tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, azok követhetőek és ellenőrizhetők legyenek. A tájékoztatás megtagadása csak írásban, az adott törvényhely megjelölésével történhet.

hozzájárulás

Az érintett cél szerint meghatározott adatainak kezeléséhez való önkéntes és határozott (jogszabály által előírt esetben írásbeli) kinyilatkoztatása.

hozzáférési jog

Ön jogosult arra, hogy a Művelődési Háztól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha igen, információt kapjon az adatkezeléssel érintett személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, azokról a címzettekről, akikkel az adatai közlésre kerülnek, valamint az adatkezelés tervezett időtartamáról, és az adatkezeléssel kapcsolatos további jogairól.
Kérésére a Művelődési Ház az adatkezeléssel érintett személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja; a további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

helyesbítéshez való jog

Amennyiben az Önre vonatkozó adatok elavultak vagy egyéb okból nem felelnek meg a valóságnak, kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését.

törléshez való jog

A Művelődési Ház törli az Önre vonatkozó személyes adatot, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyből azt kezelte; ha az adatkezelés jogellenes; ha az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonta, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; továbbá, ha azt a Művelődési Házra vonatkozó jogi kötelezettség előírja.

az adatkezelés korlátozásához való jog

 • Ön jogosult arra, hogy kérésére a Művelődési Ház korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
 • Ön vitatja a személyes adatai pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Művelődési Ház ellenőrizze a személyes adatai pontosságát;
 • Az adatkezelés jogellenes, azonban Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
 • A Művelődési Háznak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Művelődési Ház jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy az Önnel kötött szerződésen alapul, jogosult arra, hogy az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben a személyes adatai kezelése az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, vagy ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

visszavonás joga

Ön jogosult arra, hogy adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

10. JOGORVOSLATI TÁJÉKOZTATÁS

Személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával, ideértve az esetleges adatvédelmi incidenst is, kérjük, keresse munkatársunkat pvmh@pvmh.hu  elérhetőségen. A Művelődési Ház igazgatója panaszát kivizsgálja, és 15 napon belül tájékoztatja a vizsgálat eredményéről és az általa megtett intézkedésekről.
Amennyiben megítélése szerint személyes adatainak kezelése sérti a vonatkozó jogszabályokat, jogosult az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt tenni vagy bírósághoz fordulni.
Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az adatvédelmi felügyeleti hatóság elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: www.naih.hu

 

Az e Tájékoztatóban nem érintett kérdéseket a VOKE Vasutas Művelődési Ház Adatkezelési és adatvédelmi szabályzata tartalmazza, mely e tájékoztatóval együtt folyamatosan elérhető a  www.pvmh.hu honlapon.
Pécs, 2020.01.02.